نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطهٔ معناشناسی و علم کلام

دوره 2، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1399، صفحه 16-38

مدیر نشریه؛ سید حسن طالقانی