نویسنده = ���������������� ������ ������
رابطهٔ معناشناسی و علم کلام

دوره 2، پاییز و زمستان، آذر 1399، صفحه 16-38

مدیر نشریه؛ سید حسن طالقانی