نویسنده = ������������ �������������� ����������
تردّد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام

دوره 2، بهار و تابستان، اردیبهشت 1399، صفحه 33-54

سید جمال الدین موسوی


آموزه بدا از عصر حضور تا قرن نهم هجری

دوره 1، بهار و تابستان، شهریور 1394، صفحه 43-70

سیدجمال الدین موسوی