نویسنده = اکبر اقوام کرباسی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه استطاعت در مدرسه کلامی کوفه

دوره 1، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-43

اکبر اقوام کرباسی