نویسنده = ���������������� ��������
مولفه توجیه در معرفت نقلی اعتقادی

دوره 1، پاییز و زمستان، آبان 1394، صفحه 101-118

مهدی نصرتیان