نویسنده = رسول رضوی
تعداد مقالات: 1
1. نقد انگاره تأثیرپذیری علامه حلی از ابوالحسین بصری

دوره 1، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

محمد رکعی؛ رسول رضوی