نویسنده = ���������������� ������ ������
فاعلیت انسان در مدرسه کلامی کوفه

دوره 1، پاییز و زمستان، آبان 1394، صفحه 44-66

سید حسن طالقانی