نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شبکۀ شعاعی کلام الهی در قرآن

دوره 2، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-91

محمد رضا پورسینا