نویسنده = ���������������� �������� ������
شبکۀ شعاعی کلام الهی در قرآن

دوره 2، بهار و تابستان، اردیبهشت 1399، صفحه 77-91

محمد رضا پورسینا