نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. نسبت حجیت عقل و حجیت امام در اندیشه اصحاب امامیه در دوران حضور

دوره 2، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-32

محمد جعفر رضایی


2. تطور ماهیت عقل در امامیه نخستین از مدرسه کوفه تا مدرسه بغداد

دوره 1، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-21

محمدجعفر رضایی