نویسنده = �������������� �������� ������
مبانی فراموش شده امامیه نخستین درباره اراده الهی

دوره 1، پاییز و زمستان، آبان 1394، صفحه 4-24

محمد تقی سبحانی؛ حسین نعیم آبادی